Propisi i dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju i obvezna su omogućiti pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Iloka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacija i ponovnoj uporabi informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Iloka. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete poslati na adresu: Turistička zajednica grada Iloka, Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzilok@gmail.com
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice

Prilikom podnošenja zahtjeva davatelj ima pravo naknade.

Obrasce zahtjeva za pristup informacijama i Zakon o pravu na pristup informacijama preuzmite na www.azop.hr.

Službenik za informiranje: Ivica Miličević, dipl.oec., tel: 032/590 020, e-mail:tzilok@gmail.com

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.pdf

Godišnje izvješć o provedbi ZPPI za 2018.csv

Opća odredba o zaštiti podataka

S obzirom da je prema Općoj uredbi ispitanika potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice objavljene su na internetskim stranicama www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor.

Navedena obavijest je informativnog karaktera, a služi svrsi informiranja turista o sljedećem:

(a) svrsi obrade;

(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

(d) predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni;

Voditelj obrade (iznajmljivač ili ugostitelj) dužan je uz navedenu obavijest, ovisno o svojim poslovnim procesima, turista informirati i o:

(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ujedno preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.

Propisi i dokumenti

Zakon o turističkim zajednicama (PDF)

Zakon o boravišnoj pristojbi (PDF)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (PDF)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (PDF)

Akti i dokumenti TZ

Statut (PDF)

Poslovnik Skupštine (DOC)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća (DOC)

Skupština direktni članovi i predstavnici grupacija (PDF)

Pravilnik radni odnosi (DOC)

Pravilnik organizacija sistematizacija plaće i druga davanja (PDF)

Izvješće o radu 2017.pdf

Financijsko izvješće 2017.pdf

Plan rada 2018.pdf

Tablica sufinanciranja i donacija 2017 (XLS)

Financijski plan 2017 i rebalans 2016 (PDF)

Prijedlog izvješća o radu za 2016 (PDF)

Prijedlog plan rada za 2017 (PDF)

Strategija razvoja turizma 2015-2020 Vukovarsko-srijemska županija PDF)

Izvješće 2015.

Plan rada 2016.

Financijski plan 2015 rebalans 2014 (XLS)

Prijedlog plana rada 2015 (DOC)

Revizijsko izvješće 2014..pdf

Izvješće za 2014 (DOC)

Izvješća o radu za 2013 (DOC)