Propisi
  
Jeste li znali?

Lovro Iločki

Lovro, sin i nasljednik Nikole Iločkog, izgubio je veći dio povlastica i položaja koje je stekao njegov otac. U spisima se spominje i pamti kao specifični karakter koji se sukobljavao s tadašnjim hrvatsko-ugarskim kraljem Vladislavom. Na dvoru se suprotstavljao kralju i javno ga optuživao za nesposobnost te čak nazivao volom. Zbog svojih ispada na neko je vrijeme potpuno izgubio iločke posjede i bio prisiljen boraviti u „Ružica gradu“.

Propisi,dokumenti,pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju i obvezna su omogućiti pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad  je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Iloka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacija i ponovnoj uporabi informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Iloka. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama  možete poslati na adresu: Turistička zajednica grada Iloka, Trg  sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzilok@gmail.com
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice  Prilikom podnošenja zahtjeva  davatelj ima pravo naknade

Obrasce zahtjeva za pristup informacijama  i  Zakon o pravu na pristup informacijama preuzmite na www.azop.hr

Službenik za informiranje: Ivica Miličević, dipl.oec., tel: 032/590 020, e-mail:tzilok@gmail.com

Propisi i dokumenti

zakon-o-turistickim-zajednicama.pdf

zakon-o-boravisnoj-pristojbi.pdf

zakon-o-clanarinama-u-turistickim-zajednicama.pdf

zakon-o-pruzanju-usluga-u-turizmu.pdf

 

Statut.pdf

Poslovnik Skupštine.doc

Poslovnik o radu Turističkog vijeća.doc

Skupština direktni ćlanovi i predstavnici grupacija.pdf

/files-tzi/file/dokumenti/Pravilnik radni odnosi..doc

Pravilnik-organizacija-sistematizacija-plaće-i-druga-davanja.pdf

/files-tzi/file/dokumenti/tablica sufinanciranja i donacija 2017.xls

/files-tzi/file/dokumenti/Financijski_plan_2017_i_rebalans_2016.pdf

/files-tzi/file/dokumenti/Prijedlog izvješća o radu za_2016_.pdf

/files-tzi/file/dokumenti/Prijedlog_plan_rada_za_2017_.pdf

/files-tzi/file/dokumenti/Strategija-razvoja-turizma-2015_2020--Vukovarsko-srijemska-zupanija.pdf

Financijski-plan-2015-rebalans-2014..xls

prijedlog plana rada 2015.doc

Izvješće za 2014.doc

Izvješća o radu za 2013.doc